User Tools

Site Tools


privacy

Privacy Statement

General Data Production Regulation (GDPR)

At the 25th of May 2018, the new European regulation on processing data about individuals, the General Data Production Regulation (GDPR), or (by its Dutch name), the Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), will come into effect. To comply with this law we therefore issue the following privacy statement concerning data about individuals as processed by Stichting Megagames Nederland. Since we are a Dutch foundation, we will first give the statement in Dutch, followed by its English equivalent. In all cases, the Dutch text will be legally binding.

Privacy statement in Dutch

Stichting Megagames Nederland is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.megagame-makers.nl/wiki/doku.php/start
https://www.megagame-makers.nl/wiki/doku.php/contact
contact@megagame-makers.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Megagames Nederland verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Inschrijving voor een megagame
 • Rol voorkeur binnen een megagame
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer
 • Sfeerbeelden (foto/video) kunnen gepubliceerd worden op de website, social media of in artikelen

Bijzondere en/of gevoelige gegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een persoon jonger dan 16 jaar, neem dan contact met ons op via contact@megagame-makers.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Megagames Nederland verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het organiseren van megagames
 • Het aankondigen van nieuwe megagames
 • Het verbeteren van megagames
 • Het promoten van megagames door middel van sfeerbeelden (foto/video) van georganiseerde megagames
 • Het afhandelen van betalingen voor megagames
 • Het laten functioneren van de website

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Megagames Nederland neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurder van Stichting Megagames Nederland) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Megagames Nederland bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Naam en email gebruiken wij voor de aankondigingen. Deze worden op verzoek verwijderd.
 • Inschrijving en rolvoorkeur voor een megagame wordt voor de organisatie van dit megagame gebruikt. Deze worden binnen 6 maanden na dit megagame verwijderd.
 • Logging van de website (IP adres, browser en/of apparaat type) wordt binnen 60 dagen verwijderd van de server. Backups van de website worden na 1 jaar verwijderd.
 • Sfeerbeelden (foto/video) kunnen voor een langere periode gebruikt worden op de website en social media.
 • Bij een betaling per bank voor een van onze megagames zien we in de bankafschriften je bankrekeningnummer. Deze worden niet door ons bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Megagames Nederland verstrekt uitsluitend aan derden om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Megagames Nederland gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Megagames Nederland en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@megagame-makers.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Stichting Megagames Nederland wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Megagames Nederland neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via contact@megagame-makers.nl

Privacy statement in English

Stichting Megagames Nederland is responsible for the processing of data about individuals as indicated by this privacy statement.

Contact Information

https://www.megagame-makers.nl/wiki/doku.php/start
https://www.megagame-makers.nl/wiki/doku.php/contact
contact@megagame-makers.nl

Data processed by us about individuals

Stichting Megagames Nederland processes data about you because you use our services and/or because you have provided us with these data.

The data processed by us about individuals is the following:

 • First name and surname
 • E-mail address
 • Registration for a megagame
 • Role preference in a megagame
 • IP address
 • Internet browser and device
 • Bank account number
 • Mood images (photo/video) can be published on our website, social media or in articles.

Special and/or sensitive data processed by us

Neither our website nor our services intend to collect data about website visitors younger than 16 years old, unless they have permission from their parents and/or guardian. However, we cannot check whether a website visitor is actually 16 years old or older. We therefore recommend parents to be involved with the online activities of their children to prevent that personal data about children is collected without parental consent.

If you are convinced that we have collected personal data about a person younger than 16 years, please contact us through contact@megagame-makers.nl, and we will remove that information.

The purpose and basis for our processing of data about individuals

Stichting Megagames Nederland processes data about you for the following purposes:

 • to organise megagames
 • to announce new megagames
 • to improve megagames
 • to promote megagames through mood images (photo/video) of organized megagames
 • to handle payments (entrance fees) for megagames
 • the functioning of our website.

Automated decision making

Stichting Megagames Nederland does not use automated decision making about matters that have (significant) consequences for individual persons. Automated decision making is the decision making by computer programs or systems without human control (for instance by a member of the board of Stichting Megagame Nederland).

Duration of keeping data about individuals

Stichting Megagames Nederland maintains data about you not longer than necessary to realise the purposes for which your personal data was gathered.

We use the following time limits to keep data about you:

 • Your name and email address are used for megagame announcements. These will be removed upon request.
 • Your registration and role preference for a megagame are used for the organisation of this megagame. These will be removed within 6 months after this megagame.
 • The logging of the website (IP address, internet browser and device) is removed from the server within 60 days. Backups of the website are removed after one year.
 • Mood images (photo/video) can be used for a longer period on our website and social media.
 • Upon payment for one of our megagames by bank, we can see your bank account number in our bank statements. We do not keep records about bank accounts.

Sharing of data about individuals to third parties

Stichting Megagames Nederland will only provide data about individuals to third parties to comply with legal obligations.

Cookies, or similar techniques, used by us

Stichting Megagames Nederland only stores technical, functional and analytical cookies that do not infringe on your privacy. A cookie is a small text file which is stored on your computer, table or smart phone when visiting our website for the first time. The cookies used by us are necessary for the technical functioning of our website as well as for your ease of use. They ensure that the website is working properly and remember your preferred settings. They also allow us to optimize our website. If you do not want that cookies are stored, then it is possible to adjust your internet browser not to stores any cookies. It is also possible to remove all information that was previously stored by your browser by editing your browser preferences.

Inspecting, adjusting and removing data about individuals

You have the right to see and correct the data we keep about you or ask for their removal. You also have the right to withdraw your consent and raise your objections that Stichting Megagames Nederland processes your personal data and you have the right of a data transfer. The latter means that you can request us to send the data we keep about you in a commonly used and machine readable format to you or an organsation named by you.

You can send a request for inspection, correction, removal or data transfer of the data we store about you or the withdrawal of your consent or objections to our processing of your personal data to contact@megagame-makers.nl.

To ensure us that such a request has been done by you we ask you to send a copy of your identification card or passport along with the request. To protect your own privacy, you should blacken out your photo, MRZ (machine readable zone e.g. the strip at the bottom of your passport with numbers), id or passport number and Citizen service number (Dutch: Burger service nummer, BSN). We will react as soon as possible and at least with 4 weeks, to your request.

Stichting Megagames Nederland would like to remind you that you have the possibiliy to enter a complaint with the national regulation authority, the Autoriteit Persoonsgegevens. This is possible through the following link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

How we protect data about individuals

Stichting Megagames Nederland takes the protection of your personal data seriously and has taken appropriate measures to prevent the abuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized modification of these data. If you suspect that your personal data has not been sufficiently protected or if there are indications of misuse, contact us at contact@megagame-makers.nl.

privacy.txt · Last modified: 2022/11/04 15:14 by marcs